מפיצת מוצרי
תנאי השימוש - תקנון חברת פרמהבסט

מבוא
ברוכים הבאים לאתר www.pharmabest.co.il המופעל על ידי פרמהבסט ו/או נציגיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (יחד ולחוד, לפי העניין להלן: "האתר").
האתר מופעל כשירות לקהילה. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על מיד-ג'ונסון ופרמהבסט ועל מוצרים המיוצרים והמיובאים/משווקים על ידן (בהתאמה).
האתר אינו מיועד להחליף יעוץ מקצועי/רפואי ספציפי לכל עניין בריאותי/תזונתי/ספציפי וכמו כן אינו מיועד לתת הוראות שימוש מלאות בתכשירים ו/או חומרים השונים הנכללים בו. אין אתר זה מיועד להחליף יעוץ של מטפל רפואי בהם רופא, דיאטנית או אחות טיפת חלב ו/או כל מטפל אחר.
האתר נועד רק לתושבי ישראל והמידע בו מתייחס רק לישראל. אנא אל תעשו שימוש באתר אם אינכם תושבי ישראל.
עם כניסתכם לאתר וטרם קבלת שירות כלשהו ו/או עיון בכל מידע שהוא, הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו. כל ביקור באתר, עיון בנתונים המופיעים בו וקבלת שירות באמצעותו יחשבו כהסכמה מפורשת לתנאי שימוש אלו.

האתר ופעולותיו
האתר נועד אך ורק לשימוש שאינו מסחרי. אין להעתיק, להפיץ ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי ופרטי בתוכן כלשהו המופיע באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידו.
המידע והתכנים המוצגים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם בגדר עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף כלשהו להתייעצות עם בעל מקצוע מתאים. תכני האתר נועדו אך ורק לסייע למשתמשים להרחיב את ידיעותיהם ואין בהם מעבר לכך. יש לזכור שאפילו במקרה בו נשאלה שאלה ספציפית ונענתה תשובה ספציפית, אין להסתמך על מידע זה כייעוץ רפואי או כחוות דעת מחייבת כלשהי, שכן בהכרח המידע המצוי בידי העונה אינו מלא ואינו מספק.
יש להתייחס לתוכן שבאתר בזהירות המקובלת כמידע בסיסי וכללי בלבד. על המשתמש להיות מודע לכך כי ייתכן והנסיבות האישיות של כל מקרה ומקרה שונות מהמפורט באתר והן מיוחדות. ייתכן ותכני האתר אינם נכונים במקרה ספיציפי ועל כן חובה להסתמך על ייעוץ רפואי אישי ומקצועי בלבד. 
גם בעת חרום, אין להסתמך על המלצות האתר, אלא יש לפנות לרופא או לחדר מיון או לכל גורם מוסמך אחר לקבלת עזרה רפואית. עיכוב בפניה לטיפול רפואי והסתמכות על האתר עלול להיות מסוכן ואף קטלני. 

רישום לאתר ופרטים אישיים
האתר עשוי לקבוע בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הגישה לשירותים ו/או עמודים ספציפיים בו מוגבלת אך למי שנרשם באתר ועשוי להתנות את השימוש בהם בתשלום או ברישום בלא תשלום תוך אספקת פרטים אישיים כפי שיקבע האתר, וכן לשנות את היקף התשלום ו/או הפרטים הנדרשים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
האתר רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים נוספים כאלו ואחרים.
אם בכל עת לא תרצו למסור את פרטיכם האישיים - אינכם חייבים לעשות זאת, אלא שלא תוכלו לקבל את אותו שירות שביחס אליו נדרשים פרטיכם.

פעולות המשתמש
אין להציג באתר ו/או לשלוח בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת לפרסם כל תוכן, פרסום, מידע ו/או פרטים אחרים אשר הינם בלתי חוקיים, מטרידים, מעליבים, מפרים את הפרטיות, מזיקים, מאיימים, מהווים הוצאת לשון הרע ו/או שקר מפגיע, לא מקובלים, בוטים, גזעניים, עלולים לפגוע ברגשות הציבור, המעודדים ביצוע מעשה שלא כדין ו/או העלולים להוות בסיס לעילה או אחריות בדין מכל סוג שהוא, וכן לא כל קובץ המכיל וירוסי מחשב ו/או תוכנות מזיקות כלשהן, שינוי האתר ומניעת גישה לשירותים הניתנים בו.
האתר יהיה רשאי בכל עת להסיר ו/או להוסיף ו/או לשנות כל שירות הניתן באמצעותו ו/או במסגרתו באופן מיידי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה בעניין זה.
האתר רשאי, בכל עת, למנוע מכל משתמש את השימוש, כולו או מקצתו, בכל אחד ואחד מהשירותים אותם מספק האתר, כולם או חלקם ולבטל כל רישום חברות באתר, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

קישורים
האתר עלול לכלול הפניות וקישורים לאתרים אחרים כלשהם. האתר אינו בודק אתרים אלו, אינו אחראי לאמור בהם ואינו מציג מצג כלשהו באשר לנכונותן והתאמתם של האתרים. כמו כן האתר אינו אחראי לכל הפרת דין שיבצעו אותם אתרים מקושרים.
אם נתקלתם בקישור שאינו תקין, קישור ו/או יצירה שלדעתכם מפרים זכות כלשהי או כל בעיה אחרת באתר, אנא הודיעונו ואנו נטפל בכך בהתאם ולפי הצורך. 
הכניסה לאתר מקושר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו אחראי ולא ישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לנזק שיגרם לצד שלישי כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, וכל הסיכונים הנובעים מכך מוטלים אך ורק על המשתמש.

קניין רוחני באתר
זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד ששימש ליצירתו, בתכניו, בעיצובו, בלוגואים, בסימנים המסחריים (רשומים ושאינם רשומים) וביתר היצירות שבו, לרבות כל נשוא אחר של זכות קניין ו/או קניין רוחני, (להלן ולעיל בהסכם זה: "התכנים") שייכות לאתר ו/או לבעלי הזכויות המקוריים ואין לעשות בהם שימוש אלא באישור מראש של בעל הזכויות הרלוונטי.

הגבלת אחריות האתר
אנו משתדלים לבדוק את תכני האתר במידת הסבירות, אולם איננו יכולים להבטיח את נכונותם של תכני האתר, עדכנותם או מהימנותם. כל המידע המוגש באתר זה ניתן "כמות שהוא" (as-is) וללא אחריות מכל סוג שהיא.
המשתמש באתר עושה זאת על תנאי שהוא מסכים כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי מי מטעמו, לרבות הכותבים באתר, עורכי האתר, בעלי האתר וכיוב' בגין כל דבר הנכלל באתר ו/או הנובע מהשימוש בו. כל שימוש באתר זה או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. חובה על המשתמש לוודא כל פעולה טרם נקיטתה מבלי להסתמך על המפורט באתר.
האתר וכל מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר, בשירותים הניתנים בו, במידע הנמסר באמצעותו או בהסתמכות עליהם. 
המשתמש ישפה את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, בין היתר ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, בגין ייעוץ משפטי ו/או ייצוג, ו/או הפסד ו/או אבדן רווחים אשר ייגרם להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בגין כל תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם בגין שימוש אשר בוצע על ידי המשתמש באתר או בתכניו בין במישרין ובין בעקיפין.
יתכן כי בין התכנים והשירותים הניתנים על ידי האתר יכללו יצירות ו/או תכנים אחרים אשר אינם הולמים את צרכי המשתמשים ו/או שהם מתנגדים להם ו/או שיש בהם כדי לקומם ולהרגיז את המשתמשים ו/או שיהיו בלתי מוסריים ו/או בלתי חוקיים (להלן: "תוכן פוגעני"). 
ככל שתמצאו באתר ו/או בהתראות תוכן פוגעני או אחר שיש בו משום הפרת כל זכות ו/או כל דין, אנא הודיעו על כך מיידית, הסבירו את סיבת הבקשה ואנו נשקול אותה בנסיבותיה. עם זאת, האתר אינו אחראי ואינו יכול להיות אחראי לכל מידע כאמור. 
האתר מיישם מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר ולמשתמשים בו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב ואינו אחראי לכך שהשירותים בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ואף אינו אחראי בגין כל נזק אשר יארע בהינתן גישה בלתי מורשית.
האתר נעזר באמצעים טכנולוגיים למנוע פגיעה בו, בשירותים הניתנים על ידו ובמשתמשים באמצעות תוכנות מזיקות מסוגים שונים. עם זאת, בשל התפתחות הטכנולוגיה המהירה, לצערנו האתר אינו יכול להיות אחראי לפעולתן של תוכנות מזיקות דוגמת וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכל קוד מזיק אחר. כל תוכנה מזיקה שתפגע במשתמש בין במישרין ובין בעקיפין עקב שימוש בשירותי האתר וכן כל נזק בין ישיר ובין עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מתוכנות אלו אינם באחריות האתר ו/או יוצריו /או הבעליו ו/או מי מטעמם, שכן אין ביכולתו של זה למנוע את הופעתן של התוכנות המזיקות לחלוטין. פרטיות
כל האמור בהצהרת הפרטיות יחשב כחלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 
שינויים באתר והפסקת השירות
מבנה האתר, עיצובו, תכניו, השירותים שניתנים באמצעותו (בין אם תוכנם ובין אם מידת זמינותם) וכל עניין אחר בו נתון לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות, כגון אך לא רק, במידת זמינותם ו/או לעורר אי נוחות כלשהי אצל המשתמש. האתר לא יהיה אחראי לכל טענה ו/או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר כאמור או שינויו או כל הנובע מהם.
כל שירות שניתן באתר ללא תשלום עלול בעתיד להנתן כנגד תשלום לפי שיקול דעת האתר בכל עת, כמו גם רשאי האתר להוסיף שירותים חדשים, בתשלום או שלא בתשלום וכן לבטל שירותים קיימים בלא הודעה המוקדמת. 
האתר רשאי בכל עת למחוק כל תוכן המצוי בו ו/או נמסר לו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת כל הודעה אודות כך.המשתמש מתבקש לשמור אצלו עותק מכל תוכן כאמור
האתר אינו מתחייב ואינו מבטיח שתכניו והשירותים שבו לא יופרעו, יינתנו כסדרם ובאופן רצוף, יהיו נקיים מטעויות, קלקולים ותקלות וכן חסינים מפני גישה בלתי-מורשית, בין אם ביחס לחומרה, תוכנה, קוד, תקשורת האתר, אספקת שירותי האינטרנט לו וכיוב'.

שונות
ככל שבמהלך העבודה עם האתר תאשרו ו/או תחתמו על הסכם נוסף, הרי תנאי שימוש אלו יצטרפו לאותו הסכם. במקרה של סתירה ביניהם, יגברו תנאי השימוש בנוסחם העדכני על ההסכם. 
אנו עשויים לעדכן תנאי שימוש אלו מדי פעם. כשנעשה זאת, נשנה גם את פרטי "תאריך עדכון" בראשם. ובכל עת יחייב את המשתמש הנוסח שיהיה באתר באותה עת, כפי שעודכן על ידי האתר הוא זה אשר יחייב את המשתמש . אנו מזמינים אתכם לעיין בתנאי השימוש זו באופן תקופתי. המשך השימוש שלכם בשירות מהווה את הסכמתכם לתנאי שימוש אלו ולעדכונים שלו. אנא בדקו את האתר מעת לעת על מנת לוודא שהינכם מכירים את תנאי השימוש העדכניים החלים עליכם. האתר אינו מיועד לשימוש על ידי קטינים. בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מצהיר שעברת את גיל 18 ושאינך קטין.
הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לגברים ונשים כאחד. 
השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו בו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. 
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר ומכל עניין הקשור בו יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב – יפו.
השימוש באתר זה אסור מקום בו תנאי שימוש אלו אינם תקפים ו/או אינם חוקיים מסיבה כלשהי, ובפעולת המשתמש באתר הוא מצהיר מפורשות כי תנאי שימוש אלו מחייבים אותו ומותרים לאכיפה בתחומו. 
האתר יהיה רשאי בכל עת למכור את השליטה בו ו/או את פעילותו ו/או את נכסיו, רובם ו/או חלקם בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את ההתקשרות בתנאי שימוש אלו לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב'.
תנאי שימוש אלו מהווים הסכם אשר מחייב את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. 
האתר יהיה בכל עת רשאי לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי כל דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה במשתמש בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו, לרבות מסירת כל פרטי משתמש ככל שידרש.
תנאי שימוש אלו יחד עם הצהרת הפרטיות וכל מסמך משפטי מחייב אחר הנכלל באתר זה, דוגמת הנוהל עם החברות המסחריות) מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והאתר בהקשר עם אתר זה, ומחליפים כל תקשורת ו/או הצעה קודמת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והאתר ביחס לאתר זה. 
גירסה מודפסת של תנאי שימוש אלו, של כל יתר ההסכמים הנזכרים לעיל ובאתר ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים כלשהם. 
בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלן cusromerservice@pharmabest.biz 

גלישה נעימה.